Час в Арбузинці: 18.04.2021 05:24

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Відбулась 51 сесія районної ради

Відбулась 51 сесія районної ради

29 ве­рес­ня го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Во­ло­ди­мир Ко­ше­тар про­вів п'ят­де­сят пер­шу се­сію ра­йон­ної ра­ди.

Пе­ред по­чат­ком ро­бо­ти пле­нар­но­го за­сі­дан­ня бу­ло про­ве­де­но за­сі­дан­ня пос­тій­них ко­мі­сій ра­йон­ної ра­ди.

Од­но­го­лос­но де­пу­та­та­ми бу­ло прий­ня­то рі­шен­ня: Про вне­сен­ня змін до рі­шен­ня від 3 лип­ня 2020 ро­ку №6  "Про зат­вер­джен­ня спис­ку при­сяж­них Ар­бу­зинсь­ко­го ра­йон­но­го су­ду"; про зат­верджен­ня По­ло­жен­ня про плат­ні ме­дич­ні пос­лу­ги; про зат­вер­джен­ня пла­ну роз­вит­ку Ко­му­наль­но­го не­ко­мер­цій­но­го під­при­ємс­тва "Ар­бу­зинсь­ка цен­траль­на ра­йон­на лі­кар­ня" Ар­бу­зинсь­кої ра­йон­ної ра­ди; про спи­сан­ня май­на не­за­вер­ше­но­го ка­пі­таль­но­го бу­дів­ниц­тва ра­йон­ної ра­ди.

На­йак­ту­аль­ні­шим, як зав­жди, бу­ло пи­тан­ня "Про вне­сен­ня змін до бюд­же­ту Ар­бу­зинсь­ко­го ра­йо­ну на 2020 рік".

В ро­бо­ті пле­нар­но­го за­сі­дан­ня се­сії взя­ли участь 15 де­пу­та­тів ра­йон­ної ра­ди.