Час в Арбузинці: 22.01.2021 18:41

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Регламент ради

Затверджено

Рішенням 2  сесії Арбузинської

районної ради 7 скликання

від 30 листопада 2015 року № 2;

25 березня 2016 року № 1

 

 

Регламент

Арбузинської  районної  ради

сьомого скликання

 

Розділ І.

Загальні положення

 

 

Стаття 1.1.

Арбузинська районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл та селищ Арбузинського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ”. До складу районної ради входять 26 рівних за своїми правами депутати районної  ради, які обрані  від політичних партій у багатомандатних виборчих округах.

Арбузинська районна рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та мати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

 

Стаття 1.2

Регламент Арбузинської районної ради – це нормативно-правовий документ, який регулює порядок роботи районної ради, її засідань, порядок формування та повноваження постійних комісій, Президії ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, « Про статус депутатів  місцевих рад » та іншими законодавчими актами.

Не пізніш як на другій сесії   затверджується   Регламент районної ради, Положення  про постійні  комісії, Положення про  президію  районної ради. Цей Регламент діє  до  затвердження Регламенту районної ради нового скликання.

 

Стаття 1.3.

Арбузинська районна рада, її органи, посадові особи здійснюють свою діяльність на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, поєднання державних та місцевих інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні » та іншими законами.

 

 

Стаття  1.4.

Порядок формування постійних комісій, утворення органів ради, обрання її  посадових осіб визначається Конституцією України,  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ”  та цим Регламентом.

 

Стаття 1.5

 Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Строк повноважень районної ради визначається чинним законодавством.

 

Стаття 1.6

     Для всебічного, об’єктивного, своєчасного, достовірного  висвітлення діяльності своєї роботи районна рада здійснює акредитацію засобів  масової інформації  та їх представників, відповідно  до Закону України « Про порядок  висвітлення діяльності органів державної  влади та органів місцевого  самоврядування в Україні засобами масової  інформації».

            Брати участь  у заходах, які проводяться районною радою, мають  право  тільки  акредитовані  при районній раді  представники  засобів масової інформації.

            Акредитація  засобів масової інформації та їх представників при  районній раді здійснюється відповідно до Положення про акредитацію, що затверджується районною радою.

            У разі порушення  представником засобу масової інформації закону,  цього  Регламенту він   позбавляється  акредитації  у порядку, визначеному  відповідним Положенням.

 

Стаття 1.7.

Районна рада є співзасновником районної газети “Нове життя”, в якій висвітлює свою роботу.

            Районна рада виступає  засновником  друкованого  засобу масової інформації  - газети « Нове життя». Районна рада затверджує  Статут газети. Головний  редактор  газети  призначається на термін  повноважень районної ради. Питання  призначення та звільнення  головного редактора вирішується на сесії  районної ради за  поданням  голови районної ради та з урахуванням пропозицій президії  районної ради.

 

Стаття 1.8.

Зміни та повноваження до Регламенту вносяться радою за ініціативою голови районної ради, постійних комісій,  депутатських груп( фракцій).

 

Стаття 1.9.

Діловодство в районній раді ведеться українською мовою, яка є державною мовою в Україні.

 

 

Розділ ІІ.

Сесія районної ради

 

 

 

Стаття 2.1.1.

Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та  позачергові. Сесія складається з пленарних  засідань ради та засідань  постійних комісій.

            Стаття 2.1.2.

Сесія  районної ради скликається:

 • головою районної ради;
 • за пропозиціями не менш  як однієї  третини депутатів від загального  складу ради;
 • за пропозиціями  постійної  комісії  районної ради;
 • за пропозицією голови  районної  державної адміністрації;

Сесія районної ради  скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

        Про скликання сесії ради депутати повідомляються виконавчим апаратом ради у встановленому порядку (повідомленням на офіційному сайті, телефоном), або через друковані засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку сесії (за винятком позачергових сесій) із зазначенням часу скликання, місця проведення пленарного засідання та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради не пізніше зазначеного строку  розміщується на офіційному WEB-сайті ради чи інформаційному стенді районної ради .

       Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії (за винятком позачергової), депутати можуть отримати у виконавчому апараті ради не пізніше як за день  до відкриття пленарного засідання.

       У виняткових випадках рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніш як за день до початку сесії із зазначенням дати скликання, місця проведення пленарного засідання та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

         Винятковість випадку визначається головою ради з урахуванням обставин, що склалися, та потреби нагальності розгляду питання, що вирішується виключно на пленарному засіданні ради.

     У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням дати скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради розміщується на офіційному WEB-сайті ради , і телефоном доводиться до відома депутатів виконавчим апаратом ради не пізніше як за день до початку сесії. Документи позачергової сесії ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії ради.

 

 

 

Стаття 2.1.3.

 У разі невмотивованої відмови або неможливості з боку голови районної ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови ради.

Стаття 2.1.4.

Пропозиції про скликання  позачергової  сесії  надаються голові районної ради у письмовому  вигляді із зазначенням  питань,  що передбачається внести на розгляд  сесії, та  обґрунтуванням  необхідності її  скликання.

           

Стаття 2.1.5.

Рішення про  скликання  сесії  оформляється головою  районної ради у вигляді  розпорядження.

 

Стаття 2.1.6.

Рішення про  скликання позачергової  сесії  доводиться до відома депутатів у порядку  і в строки, передбачені статтею 2.1.2 цього  Регламенту.

 

Стаття 2.1.7.

Сесії  ради проводяться гласно. У разі необхідності  районна рада приймає рішення  про проведення  закритого  пленарного  засідання. В роботі  сесії  можуть  брати участь  народні депутати України. На сесію можуть  бути запрошені сільські, селищні голови, депутати  рад усіх рівнів, представники державних   органів, установ, громадських організацій, керівники підприємств, громадяни, з урахуванням питань порядку денного сесії. У пленарному  засіданні бере участь  голова  районної  державної адміністрації.

До президії пленарного засідання ради входить голова районної ради, заступник голови районної ради, голова райдержадміністрації. За пропозицією голови районної ради  або головуючого на сесії, до президії пленарного засідання ради  можуть запрошуватись депутати всіх рівнів, представники органів виконавчої влади всіх рівнів, представники інших установ, організацій.  

Стаття 2.1.8.

Перша сесія новообраної  районної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніш  як  через місяць після  обрання ради у правомочному  складі. Її відкриває і веде  голова  цієї  територіальної  виборчої  комісії. Він оголошує рішення про підсумки  виборів депутатів та визнання їхніх повноважень.

Інформація голови  територіальної  виборчої  комісії береться до відома. Після  оголошення цієї  інформації набирають  чинності повноваження депутатів районної ради  нового скликання.

Рішення, прийняті на першій сесії , підписує  голова  районної виборчої  комісії.

 

 

 

Стаття 2.1.9.

 

Сесія районної ради є  правомочною, якщо в її  пленарному  засіданні бере участь  більше половини  депутатів від  загального  складу ради, тобто  не менше як  14 депутатів.

 

Стаття 2.1.10.

 Районна рада на сесії обирає керівних осіб  та затверджує її основні органи:

 • голову ради;
 • заступника голови районної ради;
 • персональний склад постійних комісії та їх  склад, в тому числі голову, заступника та секретаря;
 • президію  ради;
 • тимчасові  депутатські комісії .

 

2. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд сесії,

формування порядку денного.

 

Стаття 2.2.1.

Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою ради,  постійними комісіями, відділами, управліннями районної державної адміністрації, депутатськими групами ( фракціями), загальними зборами громадян. Пропозиції для включення в порядок  денний сесії попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій, президії районної ради з прийняттям відповідних рішень та рекомендацій.

Внесення пропозицій до порядку денного сесії здійснюється шляхом надання до районної ради проектів рішень у текстовому та електронному варіантах з додаванням усіх необхідних матеріалів, у тому числі аркуша погодження, супровідного листа (пояснювальної записки) тощо.

Супровідний лист (пояснювальна записка) до проекту рішення районної ради має містити повну назву проекту рішення, обґрунтування необхідності його прийняття, прізвище, ім’я, по батькові, посаду доповідача, час, передбачений для доповіді, та інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення.

До моменту внесення на розгляд районної ради проекти рішень підлягають обов'язковому оприлюдненню розробником у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації

Інформація про оприлюднення проекту рішення районної ради, зокрема, джерело та дата оприлюднення зазначається у супровідному листі (пояснювальній записці).

 

Стаття 2.2.2.

Проекти рішень районної ради з додатком усіх необхідних матеріалів підлягають обов’язковому узгодженню з посадовими особами, які беруть участь у підготовці даного рішення, головами  постійних комісій за напрямками, заступником голови районної ради, керуючої справами виконавчого апарату районної ради, начальником організаційного відділу районної ради, керівником відповідного  управління чи відділу райдержадміністрації.. При необхідності до довідки узгодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, установ та організацій.

 

Проекти рішень та  матеріали,  що  готуються на сесію, подаються  на розгляд  сесії державною мовою.

У разі незгод  з проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються в письмовій формі.

 

Стаття 2.2.3.

Проекти регуляторних  актів вносяться  та розглядаються  у порядку, встановленому радою та  з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 2.2.4.

Пропозиції  до порядку денного чергової сесії районної ради із зазначенням  доповідачів, проектів рішень,  розпоряджень голови райдержадміністрації, довідками узгодження до проектів рішень, програм соціально-економічного  та культурного  розвитку району,  цільових програм з інших  питань та районного бюджету подаються на ім’я голови районної ради не пізніше як за 20 днів до початку  пленарного  засідання ради. Голова  районної ради направляє  вказані проекти  для попереднього  розгляду і підготовки  висновків по них  у постійні  комісії не пізніш як за 14 днів до  розгляду  їх на сесії.

 

Стаття 2.2.5.

Постійні  комісії  не пізніш як за 7 днів до розгляду на сесії  подають  голові ради свої  пропозиції  та зауваження щодо проектів  рішень, програм та бюджету.

Пропозиції до порядку денного, що вносяться зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальних громад, відноситися до компетенції органів місцевого самоврядування, беруться до уваги за наявності встановленої кількості учасників, які, мають право голосу / не менше як 200 чоловік/ з попереднім повідомленням / за 15 днів/ районної ради. Рішення зборів приймається більшістю голосів присутніх. Протокол підписується головою і секретарем зборів, до нього додається реєстраційний список учасників зборів з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, адреси. Матеріали подаються до секретаріату районної ради в терміни і в порядку передбаченому  цим Регламентом.

  Стаття 2.2.6

   У порядок денний пленарного засідання останнім питанням для розгляду включається питання «Різне», у якому передбачається заслуховування повідомлень, інформації, звернень, зауважень та пропозицій депутатів. Питання «Різне» не передбачає обговорення питань і прийняття рішення з питань, які потребують вивчення і обговорення в постійних комісіях районної ради.

 У разі нагальної потреби, рада може розглянути на пленарному засіданні окремі питання та прийняти по них рішення за процедурою, яка передбачає розгляд питання без попереднього обговорення в депутатських комісіях. Ініціатором розгляду таких питань може бути голова районної ради. 

 

3. Порядок проведення сесій районної ради і прийняття рішень

 

 

Стаття 2.3.1.

 Підготовка сесії районної ради проводиться відповідно до плану підготовки сесії, який визначає та затверджує голова ради або його заступник . Підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом ради, постійними комісіями з залученням  структурних підрозділів райдержадміністрації.

Реєстрація депутатів та запрошених осіб на сесію починається за годину до відкриття пленарного засідання районної ради, після перерви та перед таємним  голосуванням.

Час початку пленарного засідання ( сесії ) районної ради визначає голова районної ради або його заступник в розпорядженні про скликання цієї сесії, а час завершення пленарного засідання визначається за рішенням, яким затверджується порядок денний та регламент роботи кожної  з сесій окремо.

Перерва в роботі сесії робиться через півтори години роботи на 15 хвилин.

Позачергова перерва в засіданні сесії  до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, його заступника, депутата районної ради або  депутатської групи.

Тривалість доповіді – 30 хвилин

Співдоповіді – 20 хвилин.

Виступів – до 7 хвилин.

Повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії головуючий має право продовжити час виступу виступаючому.

З метою забезпечення необхідних умов для всебічного розгляду питань порядку денного сесія районної ради може встановлювати й інший порядок роботи, виходячи з особливостей питань, що вносяться на розгляд ради.

Головуючий перед  початком сесії інформує депутатів про кількість  присутніх на сесії депутатів.

У кінці сесії відводиться час / але не більше 20 хвилин/ для коротких виступів депутатів районної ради з заявами та повідомленнями. Дебати з цього приводу не проводяться  і рішення не приймаються.

Виступаючі на сесії не повинні відхилятись від теми обговорення та використовувати некоректні вислови, закликати до незаконних дій.

 

Стаття 2.3.2.

Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник. Пленарні засідання проходять з використанням державної та районної символіки.

Перед початком та після закриття сесії  звучить  Державний Гімн України. Порядок денний та регламент роботи  сесії  затверджується  районною радою на початку  пленарного  засідання більшістю голосів від загального  складу  ради.

Для ведення протоколу сесії, розгляду та  систематизації листів, пропозицій, звернень громадян, які надходять на адресу сесії під час її ведення, рада обирає секретаріат сесії в кількості двох чоловік.

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради та ( або )начальник організаційного відділу  районної ради може бути  залучений головуючим для надання допомоги в проведенні сесії.

 

Стаття 2.3.3.

Головуючий на сесії районної ради:

 • забезпечує виконання положень даного Регламенту присутніми на сесії;
 • веде засідання районної ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи сесії;
 • організовує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, що виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатів для участі в обговоренні питань порядку денного, не допускає виступів не від мікрофонів;
 • за узгодженням з районною радою надає слово запрошеним на сесію, які висловили бажання виступити з обговорюваних питань ;
 • оголошує запити, особисті заяви і довідки депутатів;
 • вживає заходів для підтримання порядку на пленарних засіданнях ради, в разі грубого порушення дисципліни присутніми на сесії має право за узгодженням з районною радою запропонувати особам – порушникам залишити зал засідань.;
 • проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень районної ради, та оголошує їх результат

 

Стаття  2.3.4

 Голова районної  ради, його заступник,  голови постійних комісій мають право взяти слово для виступу позачергово.

   Стаття 2.3.5.

Дебати з питань, що розглядаються на сесії, завершуються прийняттям рішення про їх припинення більшістю голосів від загального складу ради.. Перед завершенням дебатів головуючий на сесії інформує депутатів про кількість бажаючих виступити з даного питання.. По завершенню дебатів доповідач має право виступити з заключним словом.

 

 

Стаття 2.3.6.

Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на сесії, передаються в письмовій формі через секретаріат головуючому на сесії. Вони розглядаються головою ради  та за його дорученням відповідними    посадовими особами, які повинні розглянути ці пропозиції, зауваження в терміни, встановлені  головою ради для надання відповіді депутатам.

 

4. Прийняття рішень.

 

Стаття  2.4.1.

Районна рада в межах  своїх  повноважень приймає  нормативні та інші акти  у формі рішень. Рішення районної ради з будь-якого  питання  приймається  на її  пленарному  засіданні більшістю депутатів від  загального  складу ради, крім  випадків, передбачених  Законом України « Про місцеве  самоврядування в Україні».

Рішення ради приймається відкритим ( у тому числі поіменним) або  таємним голосуванням.

Рішення районної ради підписуються головою  районної ради ( за винятком рішень, прийнятих на першій сесії), а за його  відсутності – заступником голови районної ради, який вів пленарне засідання. Контроль за виконанням рішення районної ради, як правило,  покладається  на відповідні  постійні комісії ради.

З метою організації контролю за виконанням рішень районної ради, рекомендацій постійних комісії, заходів районних програм депутати районної ради за участю відповідальних працівників виконавчого апарату  районної ради проводять " дні  районної ради ", " дні контролю " тощо у відповідних сільських, селищних радах району.

За результатами проведення цих заходів вносяться пропозиції органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань, виконання рішень районної ради.

Організацію проведення  " днів  районної ради ", " днів контролю "  у відповідній сільській, селищній раді забезпечує голова районної ради або його заступник.

 

Стаття 2.4.2.

Розгляд пропозицій,  доповнень і зауважень до  проекту рішення районної ради проводиться  після прийняття районною радою  внесеного  проекту рішення за основу. Якщо  проект рішення роздано  депутатам, на сесії він може не оголошуватись.

 

Стаття  2.4.3.

Доопрацювання проекту рішення  районної ради з тих чи інших  питань порядку денного сесії здійснюють відповідні постійні комісії  районної ради з урахуванням  пропозицій, зауважень, доповнень, які надійшли під час обговорення питань.

 

Стаття  2.4.4.

У разі необхідності районна рада має право  вносити зміни,  доповнення до прийнятих рішень, зупиняти їх дію або  визнавати  такими, що втратили чинність.

 

Стаття 2.4.5

Рішення районної ради вступають  в дію з  моменту їх прийняття, якщо не встановлено  інший термін введення цих  рішень у дію чинним  законодавством або цим рішенням.

 

Стаття  2.4.6.

Рішення  районної  ради  оприлюднюються  через засоби масової  інформації. Рішення ради направляються відповідним  установам, організаціям,  підприємствам та посадовим особам не пізніш  як у  десятиденний строк з моменту їх  прийняття.

 

5. Голосування.

 

Стаття 2.5.1.

Після закінчення обговорення питання, головуючий на сесії оголошує про початок голосування. На голосування виносяться всі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли. Голосування  по  проекту  рішення  може проводиться  в цілому  за все  рішення або по  окремим пунктам та розділах, а потім в цілому.

Підрахунок голосів проводить лічильна  комісія. Під час голосування з одного й того ж  питання кожний депутат районної ради має один  голос і подає  його  « за» пропозицію,  « проти»  неї  або « утримується» від голосування.

Депутат  районної ради зобов’язаний особисто  здійснювати  своє право на голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує підсумки  голосування – прийняте рішення  або відхилене.

 

Стаття 2.5.2.

Рішення районної  ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, для яких чинним законодавством передбачається таємне голосування.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розміщуються в день голосування на офіційному сайті районної ради. Усі результати поіменних голосувань зберігаються протягом необмеженого строку.

Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Голова лічильної комісії  на сесії в алфавітному порядку називає прізвище депутата, який вголос визначає свою позицію по тому чи іншому рішенню ради – «за», «проти», «утримався», « не голосував». Головучий озвучує позицію депутата.

Секретаріат сесії заносить результати голосування по кожному рішенню районної ради у окрему таблицю. Таблицю з результатами голосування засвідчують своїми підписами  обраний на пленарному засіданні секретаріат сесії.

 Якщо до проекту рішення вносяться пропозиції, то перед поіменним голосуванням за рішення в цілому головуючий уточнює формулювання кожної пропозиції та ставить її на голосування.

Кожний депутат районної ради здійснює своє право на голосування особисто.

Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після закінчення голосування.

Стаття 2.5.3.

Таємне голосування обов’язково  проводиться у випадках, встановлених  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні».

Для організації та проведення таємного голосування, визначення його  результатів районна рада обирає  лічильну комісію у кількості 5 депутатів, з урахуванням  рівного  представництва політичних партій районної ради.

До її  складу  не можуть  входити  депутати, кандидатури яких  відсутні на посаду голови  районної ради                            ( заступника голови районної ради) .

Лічильна комісія обирає зі свого  складу голову та секретаря комісії. Рішення  лічильної  комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

Засідання лічильної  комісії  та підрахунок голосів відбуваються у приміщенні, де  проводиться сесія районної ради.

Про прийняті лічильною  комісією  рішення голова  лічильної  комісії  інформує  депутатів районної ради.

 

Стаття 2.5.4.

Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів для таємного  голосування.

Бюлетені для таємного  голосування у кількості, що відповідає  загальному складу  районної ради ( 26 депутатів), виготовляються  лічильною комісією в залі проведення  пленарного засідання за встановленою  цим Регламентом формою та за допомогою працівника  виконавчого  апарату районної ради  ( комп’ютерний набір тексту).

Бюлетень для таємного  голосування повинен  бути  розміщений на аркуші форматом  А-5 і оформлений за встановленим зразком, а саме: містити назву ради,  назву бюлетеня, мету голосування, прізвище, ім’я,  по батькові кандидатів в алфавітному порядку або назву  проекту рішення. Навпроти прізвища кожного кандидата або назви  проекту рішення розміщується  порожній квадрат  для позначки  волевиявлення голосуючого.

Після прізвищ усіх кандидатів розміщуються слова  « Не підтримую жодного кандидата».

У разі проведення таємного голосування по  проекту рішення в бюлетені, крім назви проекту, розміщуються слова – «за», « Проти» або  « утримався».

Бюлетені  для таємного голосування повинні бути  однаковими за  матеріалом, кольором, проголосованим радою, розміром, змістом і не повинні мати ніяких  зайвих  позначок.

Бюлетень для таємного  голосування підписується головою  та секретарем  лічильної  комісії  в присутності депутатів районної ради.

 

 

Стаття 2.5.5.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє  наявність кабін  та  скриньки для таємного голосування.

Місце  встановлення  кабін та скриньки  для таємного  голосування визначає лічильна комісія.

Голова лічильної  комісії опечатує  скриньку печаткою  секретаріату районної ради.

Скринька повинна  бути в полі зору депутатів, присутніх  у сесійному  залі.

 

Стаття 2.5.6.

Лічильна комісія видає бюлетені для  таємного   голосування, згідно з реєстром в алфавітному  порядку..

Кожному  депутатові районної ради, повноваження якого визнані, лічильною  комісією видається один  бюлетень для таємного  голосування при пред’явленні ним посвідчення ( тимчасового посвідчення) депутата  районної ради з подальшим особистим підписом у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетень для таємного  голосування видається безпосередньо в приміщенні проведення пленарного  засідання, де буде проводитись  таємне голосування.

Заповнення  бюлетенів проводиться депутатами   особисто тільки  у кабіні для таємного  голосування шляхом  представлення  позначки у порожньому квадраті навпроти  прізвища кандидата, за якого  депутат голосує, або навпроти слів « не підтримую  жодного  кандидата».

            В бюлетені по проекту рішення  ставиться позначка у  порожньому квадраті навпроти  слів – « за», « проти» або  « утримався».

Заповнений бюлетень опускається  в скриньку для таємного  голосування.

Голосування проводиться  протягом 1 (однієї ) годин без  перерви з моменту оголошення лічильною  комісією про видачу  бюлетенів. Після цього голова лічильної  комісії оголошує про закінчення голосування. Продовження голосування   після повідомлення про його  закінчення не допускається.

Депутати районної ради – члени  лічильної  комісії  голосують першими.

 

Стаття 2.5.7.

Результати голосування встановлюються лічильною  комісією та заносяться до протоколу. У протоколі  зазначається:

 • загальний склад районної ради;
 • кількість  виготовлених  бюлетенів для таємного  голосування;
 • кількість  депутатів районної ради, які  одержали  бюлетенів для таємного  голосування;
 • кількість  невикористаних  бюлетенів для таємного голосування;
 • кількість бюлетенів для таємного голосування, що були  у скриньці;
 • кількість недійсних бюлетенів;
 • кількість  голосів, поданих за кожного  кандидата на посаду, що обирається радою.
 • Кількість голосів, які не підтримали жодного  кандидата;
 • Кількість голосів, поданих  « за», « проти» або  « утримався» по проекту рішення ( у разі проведення таємного  голосування по проекту  рішення);

Протокол підписується  головою,  секретарем та всіма  членами  лічильної  комісії. Окремі думки членів лічильної  комісії  заносяться до протоколу.

 

 

Стаття 2.5.8.

Після закінчення голосування лічильна комісія:

 • підраховує невикористані бюлетені для таємного  голосування, погашає

( відрізає  правий  нижній кут) та запаковує їх  в окремий пакет. На пакеті зазначається назва районної ради, дата та мета проведення  таємного  голосування та кількість  невикористаних  бюлетенів. Пакет підписується головою та всіма членами  лічильної  комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному  на ньому;

 • перевіряє цілісність відтиску печатки лічильної комісії на скриньці для таємного голосування , яку розкриває голова лічильної  комісії.

Після цього  голова лічильної комісії дістає зі скриньки для таємного  голосування по   одному бюлетеню, показує кожний бюлетень усім членам лічильної комісії, оголошує, за кого  надано  голос по кожному  бюлетеню, та розкладає бюлетені на стіл по кожному кандидату окремо, або  « за» , « проти», « утримався» - по проекту рішення.

У разі виникнення сумнівів у членів лічильної  комісії щодо заповнення бюлетеня комісія вирішує  це питання  шляхом  голосування.

Вважаються  недійсними  і не підлягають  урахуванню такі бюлетені:

 • невстановленої форми;
 • у яких  підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
 • у яких  неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ( не зроблено жодної  позначки та інше);
 • бюлетені, до яких   додатково  вписані інші прізвища.

Встановлена кількість недійсних  бюлетенів заноситься до протоколу. Бюлетені для таємного  голосування, що визнані недійсними, запаковуються в окремий пакет. На пакеті зазначається  назва  районної ради, дата та мета проведення таємного голосування і кількість  недійсних  бюлетенів. Пакет  підписується  головою та всіма  членами  лічильної  комісії  так, щоб підпис одночасно  був  розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому.

Підрахунок голосів проводиться головою комісії по кожному  кандидату окремо. Підрахунок голосів по проекту рішення проводиться окремо – «за», « проти»,  «утримався».

Результат  цього  підрахунку оголошується головою лічильної  комісії і заноситься до протоколу про результати  голосування. Використані дійсні бюлетені  для таємного   голосування,  запаковуються окремо по  кожному  кандидату або проекту рішення. На пакеті  зазначається назва  районної ради, дата та  мета  проведення таємного  голосування, прізвище кандидата ( проекту рішення)  та кількість  недійсних бюлетенів. Пакет  підписується головою та  всіма  членами  лічильної  комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому.

Вся документація по проведенню таємного  голосування з будь-якого  питання підлягає  зберіганню в районній раді протягом строку повноважень ради.

 

Стаття 2.5.9.

Проект рішення вважається  прийнятим, а кандидат обраним, якщо за проект або кандидатуру проголосувало  більшість депутатів від  загального  складу районної ради, тобто не менш  як 14 депутатів.

 

 

Стаття 2.5.10.

Якщо жодний кандидат не одержить  при першому голосуванні необхідної  більшості голосів,  тобто 14 голосів,  проводиться повторне голосування щодо двох  кандидатур, які  одержали найбільшу  кількість  голосів при першому голосуванні. Повторне голосування проводиться за процедурою, встановленою цим Регламентом.

Якщо внаслідок вибуття ( або  відмови) кандидатів з  балотування  залишається  один кандидат, повторне  голосування проводиться  щодо нього.

Якщо у разі проведення  повторного голосування жодний кандидат не набирає необхідної кількості голосів.  Проводяться  нові вибори, у порядку   всиновленому  радою. 

 

Стаття 2.5.11.

 

Про результати таємного голосування голова  лічильної  комісії  повідомляє  депутатів районної ради, оголошуючи протокол  засідання лічильної  комісії.

 

Стаття 2.5.12

У разі винесення на розгляд сесії ради питання, яке викликає/може викликати у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів. 

     Повідомлення відбувається шляхом подання головою ради, заступником голови ради, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді. 

   У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

    Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради. 

    Відповідне повідомлення зачитується головуючим  на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії. 

    У разі неповідомлення головою ради, заступником голови ради, депутатом ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

    У разі якщо неучасть голови ради, заступника голови ради, депутата ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем ».

 

6. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 2.6.1.

 

На пленарному  засіданні районної ради виступаючий не повинен вживати образливі  висловлювання, закликати до незаконних і   насильницьких дій. Головуючий на засіданні  зобов’язаний попередити виступаючого  про  неприпустимість  таких  висловлювань і закликів або  припинити його  виступ, а у  разі повторного  порушення – позбавити його права виступу  на цьому  засіданні. Якщо  виступаючий перевищує час,  відведений для виступу, або  висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає  не з тих підстав, з яких йому  надано  слово,  головуючий на засіданні після двох  попереджень позбавляє  його слова.

 

 

7. Протоколи сесії районної ради

 

Стаття 2.7.1

. На кожній сесії районної ради ведеться протокол та аудіо запис з усіх питань, що обговорюються на сесії.

Протокол сесії районної ради є офіційним документом , що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень районної ради.

 

Стаття 2.7.2.

 У протоколі зазначаються такі данні :

 • найменування ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії ( у межах скликання ), дата і місце проведення сесії;
 • загальний склад ради, кількість депутатів, які обрані до районної ради, кількість присутніх та відсутніх  на сесії депутатів;
 • порядок денний сесії, окремо кожне питання порядку денного сесії із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача ;  
 • прізвища, ініціали депутатів районної ради, які взяли участь в обговорення питання, та належність їх до депутатської фракції, групи,  прізвища, ініціали та займані посади осіб, які не є депутатами районної ради і взяли участь в обговоренні питання ;
 • прізвища, ініціали депутатів районної ради, які внесли запити або запитання ( усно чи письмово) ;
 • результати голосування усіх прийнятих рішень , у тому числі процедурних ;
 • доручення районної ради ;
 • перелік прийнятих рішень , пропозицій депутатів районної ради.

 

Стаття 2.7.3.

Протокол  сесії районної  ради  підписується  головою  районної ради, а за  його відсутності – заступником голови районної ради, який вів пленарне засідання. Оригінал протоколу сесії районної ради протягом скликання зберігається  у керуючої справами виконавчого апарату   районної ради, а по закінченні скликання  ради передається  до районного архіву на постійне  зберігання.

 

 

Розділ ІІІ.

Голова районної ради та заступник голови районної ради

 

1. Голова районної ради.

 

Стаття 3.1.1.

Повноваження та права голови районної ради  визначаються Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні » та цим Регламентом.

Голова районної ради працює у раді на постійній основі і не може поєднувати свою службову діяльність з іншою  роботою, в тому числі на громадських засадах, крім наукової, викладацької, та творчої, а також  займатися підприємницькою діяльністю, що має на меті отримання прибутку.  Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 премі­ювання голови районної ради, його заступника, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається на сесії районної ради на початку бюджетного року з визначенням періодичності та розміру цих виплат.

Голова районної ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

 

Стаття 3.1.2.

Голова  новообраної районної  ради обирається відповідною радою на пленарному засіданні з числа  її депутатів у межах  строку повноважень ради таємним  голосуванням. Голова районної ради обирається  на першій сесії  ради.

            Голова  районної  ради виконує свої обов’язки до обрання голови  ради нового скликання, крім  випадків дострокового  припинення повноважень голови  ради відповідно  до Закону України « Про  місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 3.1.3.

Кандидатури  на посаду голови районної ради   висуваються на пленарному засіданні  ( сесії) районної ради за пропозицією   депутатів районної ради, обраних  від політичних  партій у багатомандатних виборчих округах та одномандатних виборчих округах., або створених депутатських фракцій районної  ради.

            Після  висування кандидатур  депутатами районної ради голосують  про перехід   до їх обговорення.

Право  на обговорення  кандидатур мають лише депутати районної ради.

Кандидати, висунуті на посаду голови районної ради, в порядку  висунення їхніх кандидатур мають право  на виступ  та відповіді на запитання.

Депутати районної ради мають право  ставити запитання кандидатам, агітувати «за» або  « проти» кожного кандидата. Головуючий на   пленарному засіданні районної ради, з урахуванням черговості депутатів на виступ,  надає рівні можливості виступаючим за кожного  депутата в термін, встановлений  Регламентом роботи сесії.

Кожний кандидат дає згоду на участь  у виборах голови районної  ради або заявляє  про  самовідвід.  Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування та обговорення.

 

 

Стаття 3.1.4.   

У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді. Він може в будь який час бути відкликаний районною радою на його прохання, а також у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що роблять неможливим виконання ним його обов’язків. Дострокове припинення депутатських повноважень голови районної ради одночасно припиняє і його повноваження як голови виконавчого апарату ради.

            Пропозиції про відкликання голови районної ради можуть вноситися не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Рішення про внесення до порядку  денного сесії районної ради про звільнення голови районної ради приймається на сесії. У разі звільнення голови районної ради  або розгляду питання про дострокове припинення його депутатських повноважень на сесії головує заступник голови районної ради.

 

 

Стаття 3.1.5.

У разі розгляду питанням про звільнення голови районної ради рада заслуховує його звіт про  діяльність на цій  посаді. Кожен депутат  має право висловлювати свою думку щодо діяльності голови районної ради як посадової особи, його політичних, ділових,  особистих якостей, агітувати за або  проти його звільнення. Головуючий на сесії з урахуванням черговості депутатів на  виступ  надає рівні  можливості для виступаючих від різних  депутатських  груп ( фракцій).

У разі ухилення голови районної ради від  розгляду питання про його  звільнення районна рада має право розглядати це питання в його  відсутність.

            Рішення  районної ради про звільнення голови районної ради приймається шляхом  таємного голосування в разі, якщо  за нього  проголосувало  не менш як 2/3  від загального  складу районної ради.

 

2. Заступник голови районної ради.

 

  Стаття 3.2.1.

Районна рада на строк її повноважень обирає  заступника  голови районної ради з числа депутатів  районної ради.

Питання про обрання  заступника голови районної ради не потребує підготовки в постійних комісіях районної ради. Кандидатури  на цю посаду представляє голова районної ради.

Вибори  проводяться  шляхом  таємного  голосування за процедурою, встановленою цим  Регламентом. У разі,  коли кандидат на посаду заступника голови районної ради не обраний,  проводяться нові вибори.

Про обрання заступника  голови районної ради приймається відповідне  рішення районної ради.

Заступник  здійснює свої повноваження до обрання  заступника  голови  ради нового скликання, крім випадків дострокового  припинення  повноважень.

Заступник  голови ради може бути достроково  звільнений з посади за рішенням  ради, яке  приймається шляхом таємного голосування.

Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їхньої діяльності з іншою роботою  ( діяльністю)  встановлені чинним законодавством.

Стаття 3.2.2.

Заступник голови районної ради виконує  обов’язки, визначені Законом України

« Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Заступник голови  районної ради здійснює  організаційну роботу з питань підготовки пленарних  засідань районної ради, засідань  постійних комісій, інших  заходів, які  проводяться  радою,  контролю за виконанням  рішень районної ради згідно з розподілом функціональних  обов’язків, затверджених  головою  районної ради.

Заступник виконує доручення голови районної ради з питань діяльності ради і її   виконавчого  апарату та інші доручення.

 

Розділ ІУ.

 Постійні комісії районної ради.

 

Стаття 4.1.

Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються  з числа  її  депутатів для вивчення, попереднього  розгляду і підготовки питань, які належать до її  відання, здійснення контролю за виконанням  рішень ради. Повноваження постійних  комісій районної ради, організація їх роботи визначається Законом України « Про  місцеве  самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії, затвердженим  районною радою та цим  Регламентом. Постійні  комісії  районної ради  є підзвітними  раді та відповідальними  перед нею.

 

Стаття 4.2.

Постійні комісії  обираються  радою  на строк її повноважень у складі голови, заступника голови,  секретаря та  членів комісії.

Усі інші питання структури  вирішуються  відповідною  комісією. Голови, заступники голови та секретарі постійних комісій обираються  районною радою  за поданням голови районної ради, з урахуванням пропозицій депутатських груп ( фракцій).

До складу постійних  комісій не можуть  бути обрані голова  районної ради та його  заступник. До складу  постійної комісії  не може входити  менш як  5 депутатів. Депутат має право і повинен  бути членом лише  однієї  постійної  комісії. Всі члени  постійної комісії мають рівні права.

 

Стаття 4.3.

Про кількість та перелік комісій районної ради районна рада  приймає рішення. У разі необхідності за поданням голови районної ради може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний та персональний склад.

 

                  Стаття 4.4.

Депутати працюють у постійних комісіях районної ради на громадських засадах.

 

 

Розділ У.

Тимчасові контрольні комісії районної ради

 

 Стаття 5.1.

Районна рада має право  обирати тимчасові  контрольні комісії з числа  депутатів  для здійснення контролю з конкретно  визначених радою питань. Контрольні комісії подають  на розгляд  ради звіти та пропозиції  з цих питань.

 

Стаття 5.2.

Комісія є обраною, якщо за  рішення про її утворення  проголосувало  не менше однієї третини депутатів  від загального складу ради. В рішенні про її  створення  повинні міститися  назва комісії, її завдання, персональний склад  та прізвище голови  комісії. Для участі в роботі  контрольні  комісії  мають  право  залучати експертів –фахівців.

 

Стаття 5.3.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться закритими. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради, що її створила.

 

Стаття 5.4.

В засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, спеціалісти районної ради. Голова тимчасової контрольної комісії має право залучати для участі у засіданні комісії інших посадових осіб.

 

Стаття 5.5.

Для підготовки проектів  Регламенту роботи районної ради та положень про постійні комісії і президію районної ради за поданням депутатських фракцій обирається тимчасова комісія з числа депутатів районної ради . Комісія утворюється аналогічно до тимчасових контрольних комісій. В засіданні тимчасової комісії мають право брати участь голова районної ради, його заступник, депутати районної ради , працівники виконавчого апарату районної ради.

 

РОЗДІЛ УІ.

Депутат районної ради.

 

Стаття 6.1.

Статус  депутата районної ради визначається Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус депутатів місцевих  рад» та іншими  законами.

Стаття 6.2.

Повноваження депутата районної ради  починаються  з моменту офіційного  оголошення на сесії  районної ради рішення  районної  виборчої  комісії  про  підсумки  виборів  та визнання  повноважень  депутатів і закінчується  в день першої  сесії  ради нового  скликання.

Повноваження  депутата  можуть  бути достроково  припинені у випадках, передбачених  законом.

 

Стаття 6.3.

Депутати районної ради виконують  свої повноваження  на громадських  засадах,  не припиняючи виробничої або службової  діяльності. Повноваження депутата засвідчується посвідченням і нагрудним знаком « Депутат районної ради».

 

Стаття 6.4.

Депутат зобов’язаний брати участь  у роботі  сесії  ради, засіданнях  постійної  та інших  комісій ради,  до складу яких  його обрано. Депутат має право  ухвального  голосу з усіх питань,  які розглядаються  на сесіях  ради,  а також  на засіданнях  постійної  та інших  комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття  6.5.

Депутат  районної  ради має право обирати і бути обраним в органи  районної ради,  вносити в усній та письмовій  формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань,  які обговорюються на сесії, та щодо кандидатур посадових осіб,  які обираються  або призначаються районної радою,  ставити  питання,  надавати  довідки, вносити на розгляд  проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими  правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

 

Стаття 6.6.

Депутат районної  ради має право виступу на сесії районної ради. Депутат районної ради може  виступити з одного  і того  ж питання не більше  2 разів. Депутат  має право  на репліку, якщо  його  прізвище публічно  називалось  на сесії.

Передача  права  виступу  на користь  іншого не допускається. Для виступів, заяв, оголошень депутат обов’язково використовує трибуну або  мікрофони, встановлені в залі.

Стаття 6.7.

Депутат має право знайомитися з будь-якими  документами, що стосуються  роботи постійних комісій та сесій районної ради  і зберігаються  в районній раді, та робити виписки, копіювання цих  документів.

Стаття 6.8.

Депутат має право звернутися до керівників органів місцевого  самоврядування,  виконавчої  влади,  підприємств,  організацій,  установ із запитом, запитанням  або зверненням.

 

Стаття 6.9.

Орган або посадова  особа,  на адресу яких  надійшов  запит, зобов’язані  дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку,  встановлені радою. Відповідь на запит розглядається  на пленарному  засіданні ради. За результатами  розгляду, запиту районна рада приймає  рішення.

Стаття 6.10.

Пропозиції  і зауваження, висловлені  депутатами  на сесії ради або  передані в письмовій формі головуючому  на сесії, розглядається радою чи за  її дорученням постійними  комісіями ради або  надсилаються  на розгляд  органам та  посадовим  особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції, зауваження у строки, встановлені радою,  і повідомити про вжиті заходи депутата та районну раду.

 

Стаття 6.11.

Депутат повинен  сприяти стабілізації роботи та підтримці робочого  порядку на сесії  районної ради. Депутат повинен  дотримуватись  вимог  чинного законодавства  та цього Регламенту.

Стаття 6.12.

У разі  неможливості взяти участь  у роботі  сесії  ради депутат  зобов’язаний письмово або усно, із зазначенням  причин,  заздалегідь повідомити  про це  голову або  заступника  голови  районної ради, а про  неможливість  взяти участь  у засіданні постійної комісії – голову комісії.

 

Стаття 6.13.

Депутат  районної ради може мати до  п’яти  помічників –консультантів, які працюють на громадських  засадах.

Умови  діяльності та  кількість  помічників –консультантів депутата районної ради визначається  Положенням  про помічника –консультанта, яке затверджується радою.

Розділ УІІ.

Президія районної ради.

 

Стаття 7.1.

Районна рада утворює  президію.

Президія є дорадчим  органом ради,  який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань,  що передбачається  внести на розгляд ради. Рішення  президії  районної ради  мають дорадчий характер. До складу президії  входять  голова  районної ради, його заступник , голова районної державної адміністрації , голови постійних комісій, уповноважені представники  депутатських  груп( фракцій).

Стаття 7.2.

Президія районної ради  здійснює свою роботу в формі  засідань.

Засідання  президії  районної ради є правомочним за умови  присутності на ньому  більшості її членів від обраного  складу.

Засідання президії районної ради  скликає  в міру необхідності і веде  голова районної ради, а в разі його відсутності – уповноважений  ним заступник голови районної ради. Засідання президії  може  скликатися ( в тому числі невідкладно) за ініціативи голови районної ради або не менше як  1/3 членів президії районної ради від її обраного  складу.

 

Стаття 7.3.

Рішення президії  районної ради  на її засіданнях більшістю  голосів членів президії від  присутніх  на засіданні. Рішення президії  підписує  голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник , який вів засідання.

Стаття 7.4.

Членам Президії районної ради та запрошеним на засідання не пізніш як за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, надаються  необхідні матеріали.

Стаття 7.5.

Депутати районної ради мають право брати участь у засіданнях президії районної ради з дорадчим голосом. На засіданнях президії, за попереднім погодженням з головою районної ради , мають право бути присутні працівники виконавчого апарату районної ради , представники засобів масової інформації.

 

Стаття 7.6.

На засіданні президії районної ради слово для виступів надається за усним зверненням.

Стаття 7.7.

Рішення президії районної ради направляються для строкового контролю та виконання  виконавчим апаратом районної ради органам та особам, яких вони стосуються, постійним комісіям.

 

Стаття 7.8.

Засідання президії районної ради оформляється протоколом. Протокол засідання президії підписується головою районної ради  або його заступником, який головував на засіданні.

Стаття 7.9.

Президія районної ради з метою  координації  та організації діяльності  депутатів,  постійних  комісій  районної ради:

 • розглядає  проекти порядку денного  та регламенту роботи  відповідної сесії районної ради;
 • попередньо готує  пропозиції  і рекомендації  з питань, що  вносяться на розгляд  ради;
 • вживає  заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях та  засіданнях  постійних комісій;
 • координує  діяльність  постійних  комісій районної ради;
 • вносить  пропозиції  голові  районної ради про скликання засідань постійних  комісій районної ради;
 • контролює хід  виконання рішень районної ради та президії;
 • готує  пропозиції щодо поліпшення взаємодії  районної ради з облдержадміністрацією, місцевими радами,  трудовими колективами, об’єднаннями  громадян при вирішенні питань місцевого  самоврядування.

Стаття 7.10.

Президія діє  на основі Положення про неї,  що затверджується районною радою  та цим Регламентом.

 

 

Розділ УІІІ.

Депутатські групи та фракції.

Стаття 8.1.

Депутати районної ради можуть  добровільно об’єднуватися у депутатські групи ( фракції) за умови, що  до складу кожної  з них  входить  не менш  як 3 депутати.

Депутатські групи  формуються  на партійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійності депутатів, називаються  депутатськими фракціями.

                        Жоден  з депутатів не може входити більш  як в одну  групу або фракцію. Голова районної ради і його заступник  не входять  до складу  жодної  депутатської  групи ( фракції).

 

                        Стаття 8.2.

                        Депутатські групи  ( фракції) можуть  бути утворені в будь-який  час  протягом  строку  повноважень  районної ради.

                        Кожна депутатська  група ( фракція) повинна бути  зареєстрована. Умовою її  реєстрації  є надходження на ім’я  голови районної ради:

 • повідомлення про утворення  депутатської  групи ( фракції);
 • протоколу засідання депутатів, на  якому  було прийнято  рішення про  утворення  депутатської  групи ( фракції), із  зазначенням часу і місця проведення та особи, яка уповноважена представляти  депутатську групу  ( фракцію);
 • персонального складу депутатів,  що увійшли до  депутатської групи ( фракції), їх партійна незалежність;
 • письмових заяв депутатів районної ради про входження до  відповідної  депутатської  групи ( фракції) на ім’я  голови районної ради.

Стаття 8.3.

Після надходження всіх  відповідних  документів  голова районної ради на сесії інформує депутатів про утворення  депутатської групи ( фракції) з  оголошенням  її складу. Інформація  заноситься до протоколу сесії. З цього  моменту  група ( фракція) вважається зареєстрованою і набуває прав,  встановлених  Законом України « Про статус депутатів місцевих рад» та цим  Регламентом.

 

Стаття 8.4.

Засідання депутатських  груп ( фракцій) проводяться з ініціативи  самої  групи  по мірі  необхідності. Організація  та порядок  роботи депутатської групи  ( фракції), умови  вступу депутата до групи  ( фракції), його виходу чи  виключення  з неї визначаються  самою  депутатською групою ( фракцією).

 

Стаття  8.5.

            Кожна депутатська група ( фракція) має право на:

 • пропорційне представництво у постійних  та тимчасових  комісіях  ради;
 • попереднє обговорення  кандидатур посадових  осіб,  яких обирає,  призначає чи затверджує рада;
 • гарантований виступ  свого представника  на пленарному  засіданні  ради з кожного  питання  порядку  денного  сесії ради ;
 • об’єднання зусиль  з іншими  групами, фракціями  для створення більшості в раді чи опозиції;
 • прийняття  рішення про розпуск.

Жодна  депутатська група ( фракція) не має  права  виступати від імені  районної ради і не  користується правами  постійної комісії  ради.

Розділ ІХ.

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 9.1.

Виконавчий апарат районної ради відповідно  до Конституції  України та Закону України « Про місцеве    самоврядування в Україні» утворюється  районною радою  за поданням  голови районної ради. Голова районної ради очолює  виконавчий апарат районної ради.

Виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності  ради, її органів, депутатів, сприяє  здійсненню відповідною радою  взаємодії і зв’язків  з територіальними  громадами,  місцевими органами виконавчої  влади,  органами та посадовими особами  місцевого самоврядування.

Стаття 9.2.

Структура та чисельність  виконавчого  апарату встановлюється  районною радою  за поданням  голови ради. У межах  нової  затвердженої  структури  голова  ради  формує апарат.

 

Стаття  9.3.

Працівники виконавчого  апарату призначаються  головою районної ради відповідно  до Закону  України « Про службу в органах місцевого  самоврядування». Відділи, служби та посадові  особи в своїй  діяльності керуються положеннями  про відповідний  відділ та посадовими   інструкціями,  затвердженими головою районної ради.

Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються  з районного  бюджету. Кошторис витрат на утримання  районної ради та її виконавчого  апарату затверджується районною радою   за поданням  голови ради. Виконавчий  апарат  районної ради планує  свою роботу  на підставі  місячних  планів роботи, затверджених  головою ради. Голова районної ради, а в разі його  відсутності -  заступник  голови  районної ради проводить  щотижневі робочі наради з працівниками  виконавчого апарату.

Розділ Х.

Взаємодія районної ради з територіальними громадами  та органами  місцевого самоврядування Арбузинського району

 

Стаття 10.1.

Однією із форм взаємодії та взаємозв'язків районної ради з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування району є проведення „днів районної  ради", „ днів контролю" тощо у відповідних сільських, селищних радах.

Районна  рада здійснює надання організаційно-методичної та практичної допомоги органам і посадовим особам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення району щодо здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 10.2.

 При голові районної ради діє дорадчо-консультативний орган - Координаційна рада з питань місцевого самоврядування, склад, повноваження та функції якої визначаються відповідним Положенням.

 

Розділ ХІ. Прийняття і зміни Регламенту.

Відповідальність за його порушення.

Стаття 11.1.

Цей Регламент приймається, доповнюється  і змінюється на сесії  районної ради більшістю  депутатів  від  загального  складу ради.

 

Стаття 11.2.

Будь – яка зміна Регламенту стає  постійною нормою  і вноситься до основного тексту.