Час в Арбузинці: 22.01.2021 17:47

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Положення про постійні комісії

Затверджено

Рішенням ІІ сесії Арбузинської

районної ради 7 скликання

від 30 листопада 2015 року № 3

Положення про постійні комісії районної ради.

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

Стаття 1.

Постійні комісії є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад ” та іншими нормативно - правовими актами України.

Стаття 2.

Положення про постійні комісії районної ради – це нормативно-правовий документ, розроблений відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який регулює функціональну спрямованість, порядок роботи комісій, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, встановлених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”, Регламентом роботи районної ради та цим Положенням.

Стаття 3.

Районна рада утворює такі постійні комісії:

 

 1. з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій, приватизації та власності;

 

 1. з питань культури, освіти, молоді, спорту, засобів масової інформації, охорони       здоров’я, материнства, дитинства та  соціального захисту населення ;

 

 1. з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів;

 

 1. з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово  – комунального господарства, будівництва, торгівлі;

 

 1. з питань депутатської діяльності, етики, боротьби зі злочинністю, та корупцією, захисту прав громадян;

 

Стаття 4.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Мінімальний та максимальний склад комісій відповідно становить 5 та 6 депутатів. Внутрішню структуру комісії вона визначає самостійно.

Протягом строку своїх повноважень районна рада може обирати нові постійні комісії і вносити зміни до її складу.

До складу постійних комісій не можуть входити голова районної ради та його заступник.

Стаття 5.

Постійні комісії  районної ради  є відповідальними перед радою  та її підзвітними. Діяльність постійних комісій координує президія районної ради. Керуюча справами виконавчого апарату районної ради  надає допомогу в організації роботи постійних комісій.

 

Стаття 6.

Постійні комісії районної ради будують свою роботу на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, законності і широкої ініціативи членів постійних комісій.

Постійні комісії діють у співробітництві з державними і громадськими органами та організаціями, вивчають громадську думку.

 

Розділ ІІ

Функції та питання відання постійних комісій

районної ради

Стаття 7.

Основними функціями постійних комісій є:

 1. попередній розгляд проектів програм соціально – економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 2. вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань;
 3. попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;
 4. за дорученням ради, голови районної ради, його заступника або за  власною ініціативою вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також питань, віднесених до відання ради, районної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подача за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради.
 5. Здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

Стаття 8.

                              Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій,  приватизації та власності;

 1. попередньо розглядає внесені на затвердження ради поточні перспективні плани економічного і соціального розвитку району, звіти про виконання планів;
 2. попередньо розглядає внесені на затвердження ради бюджет району, звіти про виконання бюджету;
 3. готує спільно з іншими постійними комісіями висновки по планах економічного і соціального розвитку, бюджету району, звітах про виконання бюджету і подає ці висновки раді;
 4. здійснює контроль за виконанням планів економічного і соціального розвитку району, розвитком економічної реформи, виконанням бюджету району;
 5. розробляє за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку району, бюджетно - фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки.
 6. попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом та іншими нормативними актами;
 7. попередній розгляд питання про надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевим податках і зборах;
 8.  розгляд питання про утворення цільового фонду у місцевому бюджеті, розроблення та погодження Положення про цей фонд;
 9. попередній розгляд та винесення на розгляд сесії ради питання про випуск місцевих позик, отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, розміщення в банках коштів з метою отримання відсотків;
 10. готує і вносить на розгляд ради рекомендації з питань продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують потреби району і перебувають у власності районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;
 11. готує і вносить на розгляд ради рекомендації щодо порядку та відчуження комунального майна, проектів районних програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації;
 12. Погоджує проекти усіх нормативних актів, ради, незалежно від суб’єкту їх внесення, якщо вони стосуються планово – бюджетної сфери діяльності ради.
 13. веде роботу по здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо  захисту прав споживачів і готує з приводу цього рекомендації;
 14. розгляд та затвердження проектів регуляторних актів, які підлягають розгляду на сесії районної ради.
 15. може розглядати також й інші питання віднесені до її компетенції законами, та іншими нормативно – правовими актами України;

Стаття 9.

                                Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово    – комунального господарства, будівництва, торгівлі;

1) бере участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей       промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, які вносяться на розгляд ради;

 1. попередньо  розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва в бюджеті району та звіти про їх виконання, вносить висновки і рекомендації;
 2. веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку промисловості, виробництву будівельних матеріалів, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, зв’язку;
 3. попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та районних програм, що стосуються житлово – комунального господарства;
 4. здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово – комунального господарства та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;
 5. підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;
 6. попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів районного бюджету та програм соціально – економічного розвитку району, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ;
 7. попередньо розглядає питання про організації та благоустрій території і об’єктів природно заповідного фонду районного значення  та інших територій;
 8. готує   рекомендації керівникам відповідних підприємств, установ і організацій по здійсненню заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення;
 9. веде роботу по здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів і готує з приводу цього рекомендації.
 10. розробляє та надає на затвердження сесії ради Правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових  та інших потреб населення;
 11.  попередньо розглядає питання встановлення ставок єдиного податку на території району;
 12. розглядає проекти програм та заслуховує звіти про їх виконання щодо розвитку  підприємництва на території району;
 13. розгляд пропозицій по вдосконаленню  роботи ринків та території району;
 14. бере участь у розробці правил і норм в галузі підприємницької діяльності;
 15. може розглядати також й інші питання віднесені до її компетенції законами, та іншими нормативно – правовими актами України;

Стаття 10.

                               Постійна комісія з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів;

 1. готує і вносить на розгляд проекти рішень та інші пропозиції з питань                АПК, земельних  ресурсів і соціального розвитку села;
 2. попередньо розглядає проекти районної ради в питаннях відання комісії, готує з приводу цього висновки та рекомендації;
 3. попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і соціального  розвитку району, звіти про виконання планів і бюджету, вносить висновки і рекомендації по них;
 4. перевіряє стан щодо сприяння сплати за землю, реєстрації, реєстрації суб’єктів права власності на землю, реєстрації права користування землею і договорів на оренду землі, вирішення земельних спорів у встановленому законом порядку, готує з цього приводу висновки і рекомендації керівникам   відповідних  землевпорядних органів;
 5. бере участь у підготовці проектів рішень районної  ради щодо затвердження комплексних районних, регіональних    програм з екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних  ресурсів;
 6. бере участь у плануванні заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;
 7. здійснює контроль і перевірку виконання рішень районної ради щодо використання природних ресурсів, інших питань, що стосується функціональної спрямованості комісії;

9)        готує рекомендації районній раді щодо вирішення відповідно до закону               питань про надання дозволу на раціональне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

10)        веде контрольну діяльність за додержанням підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території району, лімітів викидів і скидів – забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів і готує з приводу цього висновки і рекомендації;

               11)     може розглядати також й інші питання віднесені до її компетенції законами, та іншими нормативно – правовими актами України;

Стаття 11.

                               Постійна комісія з питань культури, освіти, молоді, спорту, засобів  масової інформації, охорони       здоров’я, материнства, дитинства та  соціального захисту населення ;

 1. попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку, бюджету району, звіти про виконання планів і бюджету, вносить свої рекомендації та зауваження;
 2. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з  питань  виховання, освіти, побуту, відпочинку, молоді, спорту та засобів масової інформації;
 3. Попередньо розглядає передані їй для висновків проекти рішень районної ради;
 4. Веде роботу по виявленню додаткових потенціалів  створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної  творчості, національно – культурних традицій населення,  народних промислів і ремесел, готує з приводу цього свої рекомендації;
 5. Забезпечує контроль за охороною пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання ;
 6. готує рекомендації   щодо  створення сприятливих умов для занять  фізичною культурою і спортом і надсилає їх керівникам відповідних установ та організацій;
 7. попередньо  розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду головного редактора районної газети “Нове життя”;
 8. розглядає питання про дотримання засобами масової інформації, органами державної  влади та органами місцевого самоврядування Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів  місцевого   самоврядування в Україні засобами масової інформації”, інших нормативних актів стосовно засобів масової інформації, готує висновки з цих питань.
 9. може розглядати також й інші питання віднесені до її компетенції законами, та іншими нормативно – правовими актами України;

Стаття  12.

                                   Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, боротьби зі  злочинністю, та корупцією, захисту прав громадян;

 1. готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності, дає офіційне тлумачення правил депутатської етики, розглядає порушення депутатами правил етики;
 2. заслуховує депутата районної ради, який порушив регламент, принизив честь, гідність інших депутатів, оприлюднив дані стосовно таємниць особистого життя депутата, що оберігаються законом, без поважних причин не бере участь у роботі сесії районної ради, постійної комісії, до складу якої він входить;
 3. бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності та захисту прав громадян;
 4. підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи районної ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики;
 5. Аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій, щодо її удосконалення;
 6. перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та займається організацією їх прийому. Бере участь у роботі по роз’ясненню населенню чинного законодавства;
 7. заслуховування звітів начальників органів  внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої міліції про стан громадської безпеки  та охорони громадського порядку на території району;
 8. розробляє відповідно до закону Положення про помічника – консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника – консультанта депутата ради;
 9. може розглядати також й інші питання віднесені до її компетенції законами, та іншими нормативно – правовими актами України;

Стаття 13.

Питання, що належать до кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради або голови районної ради, його заступника розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання ведуть голови цих комісій за погодженнями між собою.

Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших             постійних комісій.

Стаття 14.

Комісія не розглядає питань, що відносяться до компетенції виборчих комісій, суду та прокуратури, а також анонімні листи та звернення. У випадку отримання комісією листів та звернень, розгляд яких  не входить до її компетенції, комісія передає їх на розгляд до відповідних органів.

РОЗДІЛ ІІІ

Права та обов’язки постійних комісій районної ради

Стаття 15.

Постійним комісіям належить право вносити на розгляд районної ради та її президії питання, що відносяться до відання комісії.

Стаття  16.

Постійні комісії районної ради можуть виступати на пленарних засіданнях районної ради з доповідями  та співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

З питань, внесених  постійними комісіями до районної ради, або переданих  комісіям на попередній чи додатковий розгляд, визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступити зі спільними доповідями та співдоповідями, або окремо подавати свої зауваження та пропозиції.

Стаття 17.

Постійні комісії  районної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Державні громадські органи та службові особи зобов’язані подавати постійним  комісіям такі матеріали та документи.

Стаття 18.

Рекомендації постійних комісій районної ради  надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов’язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або про вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки, встановлені законом.

Стаття 19.

Постійні комісії районної ради мають право залучити до участі у своїй роботі депутатів районної ради, які не входять  до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій, спеціалістів.

Постійні комісії мають право утворювати у своєму складі підкомісії за галузевим принципом.

Стаття 20.

Члени постійних комісій районної ради зобов’язані брати участь у  діяльності комісій, сприяти  втіленню їх рішень, виконувати доручення.

Член постійної комісії, голова районної ради та його заступник, у спірних питаннях та інших випадках, користується правом ухвального голосу  з питань, які розглядає комісія, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати  участь у їх підготовці та обговоренні.

Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки, може внести їх у письмовій чи усній формі при обговоренні даного  питання районній раді.

Членові постійної  комісії  забезпечуються  умови для активної  участі у вирішенні питань, які розглядає комісія, для цього надсилаються необхідні документи та інші матеріали.

Стаття 21.

Члени постійних комісій районної ради за дорученням комісій та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісії, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів і організацій, а також громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісію.

РОЗДІЛ ІУ.

Порядок роботи постійних комісій районної ради

Стаття 22.

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання комісії скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії проводиться відповідно до плану роботи районної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється головою комісії.

Стаття 23.

За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях постійних комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:

 1. рішення – з питань, що  стосуються організації роботи постійних  комісій;
 2. рекомендації – відносно розгляду комісіями питань, внесених на їх розгляд, а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;
 3. висновки – про проекти рішень районної ради, внесені на її розгляд, а також відносно кандидатур, які пропонуються для обрання районною радою.

Стаття 24.

Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням районної ради, президії районної ради, голови районної ради, чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

Стаття 25.

Голова постійної комісії зобов’язаний скликати засідання комісії, якщо на ньому наполягає не менш однієї третини членів комісії. У випадку, якщо голова постійної комісії за вимогою її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і при наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

Стаття 26.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 27.

При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу кожної комісії.

 

Стаття 28.

У засіданнях комісії районної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу даної комісії.

Стаття 29.

На засідання постійних  комісій районної ради можуть запрошуватись працівники виконавчого апарату районної ради, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, інші посадові особи, які беруть участь в роботі комісій з правом дорадчого голосу.

У разі необхідності постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 

Стаття 30.

Постійні комісії районної ради для підготовки питань, які ними розглядаються, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи зі свого складу із залученням представників громадськості, вчених та фахівців.

Постійні комісії можуть  створювати спільні підготовчі групи.

 

Стаття 31.

Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії.

Голова комісії:

 1. скликає та веде засідання комісії;
 2. дає доручення членам комісії;
 3. як член президії районної ради представляє комісію в президії;
 4. представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 5. організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 6. підписує протоколи засідань, висновки і рекомендації комісії.

 

Про роботу комісії її голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмову інформацію голові районної ради про підсумки роботи комісії.

 

Стаття 32.

Заступник голови постійної комісії:

 1. виконує  обов’язки  голови постійної комісії в разі його відсутності;
 2. представляє комісію  на засіданні президії районної ради у разі відсутності голови постійної  комісії;
 3. виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання з організації роботи постійної комісії;
 4. підписує протоколи засідань постійної комісії, висновки і рекомендації у разі відсутності голови постійної комісії.

 

 

Стаття 33.

Секретар постійної комісії:

 

 1. забезпечує ведення діловодства постійної комісії;
 2. веде облік засідань постійної комісії і присутніх на її засіданнях;

 

 1. контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечує її членів необхідними матеріалами та документами;
 2. підписує протоколи засідань постійної комісії.

 

РОЗДІЛ У.

Діловодство постійних комісій районної ради

 

Стаття 34.

При веденні діловодства постійні комісії районної ради дотримуються Примірної Інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від                 17 жовтня 1997 року № 1153.

Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

 

Стаття 35.

Документи і матеріали постійної комісії  групуються за такими напрямками:

1) список членів постійної комісії в розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;

2) протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії;

3)   план роботи районної ради, плани роботи комісії;

 1. довідки, акти, інформації та інші матеріали, листування постійних комісій;
 2. рішення районної ради, президії ради,  що стосується комісії.

 

Стаття 36.

На кожному засіданні ведеться протокол.

У протоколі зазначається:

 

 1. дата і місце проведення засідання;
 2. прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, із зазначенням причин;
 3. порядок денний засідання;
 4. розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
 5. назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 6. результати голосування з питань порядку денного;
 7. прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 

Стаття 37.

 

Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

Стаття 38.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписується головами відповідних постійних комісій.

 

Стаття 39.

План роботи комісії готується головою комісії на квартал і затверджується на засіданні комісії.

 

РОЗДІЛ УІ.

Організаційно – методичне, технічне, інформаційне та матеріальне

забезпечення діяльності постійних комісій районної ради

 

Стаття 40.

Організаційно – методичне, інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

Стаття 41.

Порядок взаємодії постійних комісій районної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з Положенням про виконавчий  апарат районної ради та відповідно до Положення про посадові  інструкції  працівників виконавчого апарату районної ради.

 

Стаття 42.

Робота постійних комісій висвітлюється в засобах масової інформації через секретаріат районної ради.

РОЗДІЛ УІІ.

Прийняття та внесення змін до Положення, відповідальність

за його порушення

Стаття 43.

Дане Положення приймається, доповнюється і змінюється на сесії районної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 44.

Будь-яка зміна Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

Стаття 45.

Всі порушення Положення із зазначенням осіб, які допустили ці порушення, оголошуються на засіданні постійної комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян. За результатами розслідування таких порушень дана комісія приймає висновки і рекомендації.

Стаття 46.

Неодноразові порушення депутатом даного Положення є підставою для звернення до районної ради про застосування до нього заходів у встановленому законом порядку.