Час в Арбузинці: 24.09.2020 18:51

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Вручено заслужену нагороду!

Вручено заслужену нагороду!

24 груд­ня ста­ла­ся при­єм­на і ра­діс­на вод­но­час по­дія - го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Во­ло­ди­мир Ко­ше­тар вру­чив по­чес­ну на­го­ро­ду го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди «За зас­лу­ги пе­ред Ар­бу­зин­щи­ною» вчи­те­лю з ве­ли­кої лі­те­ри - Іва­ну Де­ни­со­ви­чу Ка­лай­ді.

На та­ких лю­дей рів­ня­ють­ся, з них бе­руть прик­лад. Іван Де­ни­со­вич має 57 ро­ків ста­жу і до­сі до­по­ма­гає ді­тям освої­ти ма­те­ма­ти­ку.

Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­йо­вич заз­на­чив, що ця на­го­ро­да є дій­сно зас­лу­же­ною, по­ба­жав Іва­ну Де­ни­со­ви­чу міц­но­го здо­ров’я і доб­ро­бу­ту.

 При­єд­на­ли­ся до при­ві­тань і ди­рек­тор Ар­бу­зинсь­ко­го аг­рар­но­го лі­цею Люд­ми­ла Пет­рен­ко, ад­же біль­шу час­ти­ну сво­го тру­до­во­го ста­жу Іван Де­ни­со­вич проп­ра­цю­вав са­ме тут, а уч­ні лі­цею при­ві­та­ли вчи­те­ля гуч­ни­ми оп­лес­ка­ми.